UTSLUSSENS KVALITETSARBETE

TILLSTÅND

Utslussens verksamhet är tillståndsprövad av Socialstyrelsen och följer SOSFS 2003:20

För att verksamheten skall uppfylla de krav på kvalitet och säkerhet som efterfrågas så läggs stor fokus på dokumentation och utvärdering enligt SOSFS 2011:9.

Uppföljning och dokumentation följer strukturen i BBIC, ett annat verktyg för intern uppföljning av vården är ADAD-intervju där förändringsarbetet kring ungdomen synliggörs. För extern uppföljning anlitas SiL (Skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex) som baseras på intervjuer av beställare.

Dokumentationen går till på så vis att personalen för kronologiska journalanteckningar. Detta eftersom klientdokumentation utgör en viktig bas för ett trovärdigt synliggörande utåt av det klientarbete som bedrivs, men även för att hålla personal och klient upplyst om hur behandlingsarbetet fortgår. För att säkerställa att samtliga klienter och anställda läser dokumentationen så finns det fastställd rutin för att ta del av denna dokumentation.

Det individbaserade dokumentationssystemets grundstruktur innehåller information om klientens och dennes situation, vilket anses nödvändigt för att säkra att klienten får rätt insatser och stöd. Dokumentationssystemet innehåller även sådan information som anses nödvändig för att kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering skall främjas.

Vid klientdokumentationen så sker en relativt bred beskrivning av klienten och dennes livssituation (faktabaserad), men fokus läggs även på de förhållanden som påverkar dialogen med klienten rörande val av lämpliga insatser och de förhållanden som är knutna till de mål/förbättringar av livssituationen som eftersträvas.

Dokumentationen följer i utvärderingssyfte strukturen före insatserna, under insatserna samt efter insatserna och eventuellt även viss tid efter att insatserna upphört.

Det språk som används vid journalförandet bygger på gemensamt använda begrepp och definitioner. Även detta för att underlätta en sammanställning av de samlade dokumenterade erfarenheterna från all personal som arbetar med klienterna, sett ur ett eventuellt utvärderingsperspektiv.

Utvärdering av verksamheten skall följa såväl kvantitativa metoder (enkäter) som kvalitativa metoder (Intervjuer), detta för att nå så säker kunskap som möjligt.

KONTAKTINFO OCH FAKTA OM BEHANDLINGSHEMMET

Kontakt/Platsförfrågan:
Anna Granbom,
Verksamhetsansvarig Boden
Telefon:
070-334 61 75
E-post:
anna.granbom@utslussen.se

Telefon:
0921-180 40

Fax:
0921-180 41

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Behandlingshem
Mjölners gränd 3
961 32 Boden

Behandlingsmetoder: 
KBT, MI, CRA, HAP, ART
Läs mer

Språk:
Arabiska, Persiska, Engelska

Målgrupp:
Ungdomar i åldern 16-20 år
med psykosocial problematik.
Läs mer

Geografiskt läge: 
Norrbotten (Boden)

Antal vårdplatser: 
10 st

Upptagningsområde: 
Hela landet

© 2019 Utslussen Vård AB