FAMILJEHEMSVÅRD

VÅRA TYPER AV FAMILJEHEMSVÅRD

Utslussen Vård AB erbjuder två typer av familjehemsvård, ordinarie familjehemsvård och kraftigt förstärkt familjehemsvård. Familjehemvård riktar sig till vårdtagare med lättare psykosocial problematik, där ett stöd i vardagen behövs eller bara ett tryggt boende där vårdtagaren kan känna sig välkommen. Familjehemskonsulenten och familjehemmet arbetar efter ett salutogent synsätt, där fokus ligger på att se det som fungerar hos vårdtagaren samt bygga vidare på dessa delar, för att få en fungerande vardag.

OM UTREDNING AV VÅRA FAMILJEHEM

Vi utreder våra familjehem enligt den Nya Kälvestensintervjun som är en halvstrukturerad intervju med ett perspektiv på tre generationer (genogram/familjekarta) där fokus ligger på anknytning, mentalisering och affekter. Stor vikt läggs på hur den intervjuade berättar sin historia. Intervjun skall påvisa förmåga till kontakt- och relationsskapande, och analyseras av en oberoende utbildad analytiker med gedigna kunskaper inom anknytning, mentalisering och affekter. Utredningsmetoden är anpassad till Socialstyrelsens initiala bedömningsinstrument av familjehem (Bra-fam) och även till BBIC.

I övrigt följer Utslussen Socialstyrelsens rekommendationer beträffande utredning av våra familjehem.

FAMILJEHEMSVÅRDENS MÅLGRUPP

Familjehemsvård kan med fördel erbjudas följande målgrupper:

- Ensamkommande flyktingungdomar

- Barn och ungdomar som är i behov av boende och omsorg utanför föräldrahemmet till följd av miljömässiga eller beteendemässiga skäl.

- Barn och ungdomar som befinner sig i slutskeendet av en vårdplanering som behöver ett familjärt boende och stöd.

I Utslussens familjehemsvård ingår följande:

- Handledning och stöd till familjehemmet, dygnet runt, årets alla dagar.

- Uppföljning och stöd av familjehemskonsulenten samt hembesök vid behov.

- Familjehemskonsulenten samordnar och sköter kontakten med myndigheter.

- Upprättande av genomförandeplan enligt BBIC.

KONTAKTINFO OCH FAKTA OM FAMILJEHEMSVÅRD

Kontakt/Platsförfrågan:
Anna Granbom,
Behandlingsansvarig
Telefon:
070-334 61 75
E-post:
anna.granbom@utslussen.se

Telefon:
0921-180 40

Fax:
0921-180 41

Postadress/Besöksadress:
Utslussen Behandlingshem
Mjölners gränd 3
961 32 Boden

Behandlingsmetoder: 
KBT, MI, CRA, HAP, ART
Läs mer

Geografiskt läge: 
Norrbotten (Boden)

Antal vårdplatser: 
3 st

Upptagningsområde: 
Hela landet

© 2019 Utslussen Vård AB