Scroll to top
  • Boden: 0921-180 40
  • Uppsala: 073-935 27 12

Konsulttjänster

Utredningar

Sociala utredningar De sociala utredningarna genomförs av socionomer med mångårig erfarenhet av utredningar enligt BBIC.

Psykologutredningar

Vi erbjuder psykologutredningar av olika former. Från utvecklingsbedömning/nivåbedömning samt utredningar med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos.

En mer utförlig bedömning med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos baserar sig på frågeställningar som rör nivåbedömning, psykisk status, vilken eventuell neuropsykiatrisk problematik som finns. I denna ingår testning, psykologsamtal, utvärdering av samtal, testmaterial, utlåtandeskrivning, samt genomgång av utredningsresultat tillsammans med personen som utreds och beställare. Vid utredningarna samarbetar vi med Jesper Norrbacka, detta för att utesluta att det ligger något medicinskt hinder för utredningen.

Familjehemsutredningar

Familjehemsutredningarna genomförs enligt Nya Kälvesten. Kälvestensintervjun är anpassad till BRA-FAM Socialstyrelsens initiala bedömningsmetod vid rekrytering av socialtjänstens familjehem, BBIC samt anknytningsteori, mentalisering, affektteori och kognitiva teorier.

Behandlingssamtal

Samtalens grund är KBT- kognitiv beteendeterapi. KBT är en evidensbaserad metod, denna har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod vid bland annat fobier, panikångest, tvångssyndrom, aggressivitet, posttraumatiskt stressyndrom, depression, relationsproblem och generaliserad ångest.

Vid frågor gällande våra konsulttjänster, kontakta Anna Granbom 070-334 61 75

Kontakta oss för mer information!

Anna Granbom: 070-334 61 75