Behandlingshem

Akutplacering och utredningsplacering

Rikstäckande akutplaceringar, med placeringskapacitet dygnet runt.

Boden. Norrbotten

I hjärtat av Norrbotten hjälper vi våra klienter att göra en omvändning

Vi är ett sammansvetsat och målmedvetet gäng som dygnet runt, årets alla dagar, arbetar för att våra klienter ska göra den anpassning eller förändring som krävs för att bli en deltagande individ i vårt samhälle. Vi har sedan 2007 hjälpt ungdomar och familjer att få ordning på en problematisk tillvaro.

Placeringsförfrågan

+0

Ramavtal

+0

År som företag
Boden, Norrbotten

Behandlingshemmets målgrupp

Den målgrupp som Utslussen Behandlingshem riktar sig till är ungdomar i åldern 16-20 år med psykosocial problematik. Exempel på problematik: • Ungdomar i behov av akutplacering eller utredningsplacering. • Ungdomar som har missbruksproblematik. • Ensamkommande flyktingungdomar med psykosocial problematik. • Ungdomar som befinner sig i, eller riskerar att hamna i ett kriminellt eller vagabondmässigt leverne. • Ungdomar med beteendeproblematik av den art att heldygnsvård krävs. • Ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i föräldrahemmet.

Nära till naturens under

Med utgångspunkt från Boden är det nära att göra dagsutflykter till fantastiska platser som främjar psykisk välbefinnande och hjälper våra klienter hitta en inre frid.

Akutplacering
Utslussen Behandlingshem har möjlighet att ta mot rikstäckande akutplaceringar. Placering kan ske dygnet runt med stöd av SoL eller LVU. En akutplacering sträcker sig över kortare tid och skall så snart som möjligt övergå till en planerad placering, där ett bättre underlag för vårdtagarens behov av vård och stöd finns tillgängligt. En akutplacering hos Utslussen Behandlingshem kan med fördel kompletteras med en psykologisk och medicinsk utredning.
Utredningsplacering
Utslussen Behandlingshem erbjuder utredningsplatser med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos. I utredningen ingår testning, psykologsamtal, utvärdering av samtal, testmaterial, utlåtandeskrivning, samt genomgång av resultat tillsammans med vårdtagare och beställare. Vid utredningarna samarbetar psykolog Jesper Norrbacka och läkare Göran Stjärnholm med våra socionomer. Både utredande psykolog och läkare har stor kompetens och erfarenhet av målgruppen Utslussen Behandlingshem arbetar med.
Behandlingsplacering
Under en behandlingsplacering arbetar vi med regelbundna, strukturerade behandlingssamtal som utgår från KBT. Utöver behandlingssamtalen har ungdomen lektioner i ADL-träning utifrån ett omfattande material. ADL-träningen genomförs en gång i veckan under hela ungdomens placeringstid. Vi arbetar med gemensamma etik och morallektioner där personal varje vecka har ett nytt tema för lektionen. Under placeringstiden är vårt mål att varje ungdom ska komma ut i en fungerande sysselsättning. Vi har ett samarbete med både grund-, sär-, vuxen- och gymnasieskola på orten. För de ungdomar där skolgång inte varit aktuellt har vi hjälpt till att ordna en praktikplats som vid flera tillfällen har kunnat leda till arbete. Under behandlingen arbetar vi mycket med rörelse/aktivitet. Varje ungdom får exempelvis gym och badkort under placeringstiden. Vi vistas mycket ute på våra aktiviteter, t.ex i slalom/pulkbacken, i blåbärsskogen, i löparspåret eller på badstranden. Till sist (men inte minst) jobbar vi mycket med vår relation till våra ungdomar och ungdomens nätverk. En bra relation är en förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. Vi vill att våra ungdomar ska känna sig trygga hos oss, trivas i behandlingsmiljön och kunna vända sig till personal.

Verktyg / Program som vi använder oss av

Som grund i vår verksamhet har vi den kognitiva beteendeterapin – Se filmen för att få insyn i hur vi arbetar, eller läs mer nedan om de verktyg / program som vi använder oss av.

KBT
CRA
A-CRA
MI
ADL-träning
Medveten närvaro
Funktionsanalyser
Daglig sysselsättning
ART
Rörelse i vardagen
Image

Kvalitetsarbete & tillstånd

Utslussens verksamhet är tillståndsprövad av IVO och följer HSLF-FS 2016:55

För att verksamheten skall uppfylla de krav på kvalitet och säkerhet som efterfrågas så läggs stor fokus på dokumentation och utvärdering enligt SOSFS 2011:9.

Uppföljning och dokumentation följer strukturen i BBIC.

För extern uppföljning anlitas SiL (Skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex) som baseras på intervjuer av beställare.

Det individbaserade dokumentationssystemets innehåller information om klientens och dennes situation, vilket anses nödvändigt för att säkra att klienten får rätt insatser och stöd. Dokumentationssystemet innehåller även sådan information som anses nödvändig för att kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering skall främjas.

Utvärdering/ uppföljning av verksamheten genomförs genom evidensbaserade skattningar, intervjuer samt enkäter.

Kvalitetsindex & rapporter

Behandlingshem Boden, Norrbotten.
Vi tar emot från hela Sverige.

Starta ett samtal redan idag! Vi har dygnet runt jour för placeringar.

Känn förtroendet att välja en betydande aktör inom svensk vård, med över 100 ramavtal och 15 år i branchen.

Se ramavtal Kontaktlista personal
Behandlingshem Skyddat boende Utbildad personal med spetskompetens.

Placeringsförfrågan

Fyll i formuläret så återkommer vi snarast. För akut placering – ring 0921-18040