Scroll to top
  • Boden: 0921-180 40
  • Uppsala: 073-935 27 12

Behandlingshem

Akutplacering och utredningsplacering

Akutplacering

Utslussen Behandlingshem har möjlighet att ta mot rikstäckande akutplaceringar. Placering kan ske dygnet runt med stöd av Sol eller LVU. En akutplacering innebär att vårdtagaren är i behov av omedelbar vård och stöd och att tid för studiebesök och planering inte går att invänta. En akutplacering sträcker sig över kortare tid och skall så snart som möjligt övergå till en planerad placering, där ett bättre underlag för vårdtagarens behov av vård och stöd finns tillgängligt. En akutplacering hos Utslussen Behandlingshem kan med fördel kompletteras med en psykologisk och medicinsk utredning, där möjlighet finns till att ställa eventuell neuropsykiatrisk diagnos. Utslussen Behandlingshem kan ordna rikstäckande transporter för att hämta en ungdom.

Utredningsplacering

Utslussen Behandlingshem erbjuder utredningsplatser för både lättare utredning såsom utvecklingsbedömning/nivåbedömning samt utredningar med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos.

En mer utförlig bedömning med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos baserar sig på frågeställningar som rör nivåbedömning, psykisk status, vilken eventuell neuropsykiatrisk problematik vårdtagaren har. I denna ingår testning, psykologsamtal, utvärdering av samtal, testmaterial, utlåtandeskrivning, samt genomgång av utredningsresultat tillsammans med vårdtagare och beställare. Vid utredningarna samarbetar både psykolog Jesper Norrbacka och läkare Göran Stjärnholm, detta för att utesluta att det ligger något medicinskt hinder för utredningen. Både utredande psykolog och läkare har stor kompetens och erfarenhet av målgruppen Utslussen Behandlingshem arbetar med.

Behandlingsplacering 

Under en behandlingsplacering arbetar vi med regelbundna, strukturerade behandlingssamtal som utgår från KBT. Utöver behandlingssamtalen har ungdomen lektioner i ADL-träning utifrån ett omfattande material. ADL-träningen genomförs en gång i veckan under hela ungdomens placeringstid. Vi arbetar med gemensamma etik och morallektioner där personal varje vecka har ett nytt tema för lektionen.

Under placeringstiden är vårt mål att varje ungdom ska komma ut i en fungerande sysselsättning. Vi har ett samarbete med både grund-, sär-, vuxen- och gymnasieskola på orten. För de ungdomar där skolgång inte varit aktuellt har vi hjälpt till att ordna en praktikplats som vid flera tillfällen har kunnat leda till arbete.

Under behandlingen arbetar vi mycket med rörelse/aktivitet. Varje ungdom får exempelvis gym och badkort under placeringstiden. Vi vistas mycket ute på våra aktiviteter, t.ex i slalom/pulkbacken, i blåbärsskogen, i löparspåret eller på badstranden.

Till sist (men inte minst) jobbar vi mycket med vår relation till våra ungdomar och ungdomens nätverk. En bra relation är en förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. Vi vill att våra ungdomar ska känna sig trygga hos oss, trivas i behandlingsmiljön och kunna vända sig till personal.

Behandlingshemmets målgrupp

Den målgrupp som Utslussen Behandlingshem riktar sig till är ungdomar i åldern 16-20 år med psykosocial problematik.

Exempel på problematik:

– Ungdomar i behov av akutplacering eller utredningsplacering.
– Ungdomar som har missbruksproblematik.
– Ensamkommande flyktingungdomar med psykosocial problematik.
– Ungdomar som befinner sig i, eller riskerar att hamna i ett kriminellt eller vagabondmässigt leverne.
– Ungdomar med beteendeproblematik av den art att heldygnsvård krävs.
– Ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i föräldrahemmet.

Bilder från behandlingshemmet

Metoder

Som grund i vår verksamhet har vi den kognitiva beteendeterapin. Den kognitiva beteendeterapin finns med i flera av socialstyrelsens nationella riktlinjer som en evidensbaserad metod.

Grundtanken är att Utslussen ska utnyttja den dynamik som uppstår till att utveckla och förändra ungdomarnas mönster. Ungdomens egna erfarenheter (den inre strukturen) påverkas av och påverkar behandlingsmiljön (den yttre strukturen). Att utveckla en stabil och trovärdig social struktur på behandlingshemmet blir en övergripande uppgift för oss i miljöarbetet. Behandlingsmiljön utgör en inlärningssituation.

Vi arbetar för att ungdomarna ska få en förståelse över i vilka situationer de använder olika beteenden och vilken förstärkare det är som styr beteendet. Det finns två olika typer av förstärkning, positiv och negativ. Att förstärka innebär att stärka, dvs öka sannolikheten för att ett beteende ska inträffa. Både positiv och negativ förstärkning stärker ett beteende. Detta innebär alltså att förstärkningen ökar sannolikheten för att ett beteende kommer upprepas i framtiden. Vi arbetar för att ungdomarna ska kunna se och förstå detta. För att kunna ändra beteenden krävs mycket träning vilket vi både i samtal och i vardagen genomför. Det handlar även om att hitta nya förstärkare till de mer önskvärda beteendena.

Vi strävar efter att ungdomarnas miljö ska vara så hemlik miljö som möjligt. Vi tror även att det är lättare för oss att arbeta med ungdomarna och deras ansvar för den fysiska miljön om de trivs i miljön. Att det egna rummet står för trygghet och möjlighet till enskildhet och reflektion är förmodligen ett naturligt svar för en ung person som tvingas bo på ett behandlingshem med andra främmande ungdomar.

Tonåren är också en tid då man behöver få utrymme att vara ensam, en omvälvande period som utvecklingsmässigt är krävande. Troligtvis är även de egna rummen och de personliga ägodelarna extra viktiga för ungdomar som inte bor hemma och befinner sig i en isolerad ”verklighet”. Det personliga leder till trygghet. Ungdomsrummen är även utrustade med toaletter då vi anser det viktigt att värna om ungdomarnas integritet.

Ungdomsrummen ska vara i gott skick när en ny ungdom flyttar in. Detta för att sända ut en signal till den nyinflyttade att denne är välkommen. Ungdomarna har på söndagar städdag där de ansvarar för sitt egna rum. Ungdomarna har även en köksdag i veckan där de hjälper till med maten samt hjälper till att plocka undan.

Vi balanserar en kombination av gränssättning och omsorg. Att vara på Utslussen behandlingshem ska vara tryggt för alla. Vår verksamhet bygger på struktur och vi har schemalagda aktiviteter för alla ungdomar. De schemalagda aktiviteterna utgår från den individuella vårdplaneringen som upprättas tillsammans med den ansvariga socialsekreteraren.

Verktyg/Program som vi använder oss av

Tillfredsskalor

Används som ett hjälpmedel vid inskrivning och senare vid uppföljningar. Ungdomen får skatta sin aktuella tillfredsställelse inom olika livsområden. Utifrån skattningarna lägger vi upp mål tillsammans med ungdomen om var denna vill nå inom de olika områdena.

Motiverande samtal

Vår målsättning är att samtlig personal ska vara utbildad i motiverande samtal. Vi använder detta för att tillsammans med ungdomen klargöra och utveckla anledningarna för eller emot en viss förändring. Vi arbetar för att stärka ungdomens förmåga och tro på att kunna genomföra förändringen. Syftet är att främja motivationen till en beteendeförändring.

Funktionsanalyser

Syftet med funktionsanalyser är att lära ungdomen att förstå sitt beteende. Genom funktionsanalyser ringar man in centrala faktorer som vidmakthåller en persons problem. Man får även en gemensam förståelse för problematiken som skapar engagemang hos ungdomen och underlättar utmaningar som förändringar kommer att innebära.

CRA (Community Reinforcement Approach)

CRA är en strukturerad, individuellt utformad behandlingsmetod för missbruks- och beroendeproblematik. Arbetssättet är aktivt och konstruktivt och målet är att den som genomgår behandlingen bättre och lättare skall kunna hantera vardagen och de problem som kan uppkomma inom olika livsområden.

CRA-behandling är en psykosocial behandlingsform vilken enligt Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård har god evidens i behandlingsarbetet för individer med missbruks- eller beroendeproblematik. Behandlingen bygger bl.a. på att mål formuleras inom olika livsområden och den som genomgår behandlingen kommer att få lära sig metoder för att hantera olika slags problem, inte bara gällande alkohol eller droger.

Genom CRA-behandlingen upptäcks och kartläggs ”utlösare” eller ”triggers” till missbruksbeteende såsom vilka människor, platser och saker som stimulerar suget efter alkohol eller droger och hur dessa kan undvikas eller hanteras på ett nytt sätt

Att upptäcka och utveckla beteenden som är bättre anpassade till ett drogfritt liv är den andra delen av behandlingen. De huvudsakliga strategierna i CRA är funktionsanalys (dvs. kartläggning av hur alkohol/droger används), färdighetsträning bl.a. i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och ”tacka nej-träning” samt återfallsprevention (förebyggande av återfall).

Medveten närvaro

På behandlingshemmet har vi ett mindfulnessrum. Detta kan ungdomarna använda själva eller att vi tillsammans i grupp övar mindfulness. Mindfulness handlar om att skapa en större medvetenhet om hur vi fungerar, hur vi tänker, vad vi gör och hur vi kommunicerar.

ART (Aggression Replacement training)

Utslussen kan erbjuda enskilda ART-samtal till ungdomarna. Metoden innehåller tre delar:

– Social färdighetsträning. Målet med denna träning är att ungdomen ska förbättra sin förmåga att hantera olika situationer. Detta sker genom att personal aktivt lär ut önskvärda beteenden.

– Känslokontrollträning. Ungdomarna tränar på självbehärskning samt på att identifiera vilka situationer som brukar leda till aggressiva utbrott. Ungdomen får lära sig att det finns alternativ till de beteenden som kan leda till större konflikter.

– Moralträning. Denna del handlar om vad ungdomen har för värderingar i olika etiska och moraliska frågor. Framförallt får de träning i att visa omsorg och respekt för varandra.

ART-träningen hjälper bland annat ungdomarna till att få ökad respekt för andra människor, större förmåga till att hantera stress, ökad förståelse för hur andra kan känna, ökad medvetenhet om egna känslor samt större förmåga att konversera och utbyta tankar med andra.

Rollspel

Dessa är en viktig del för att träna in nya beteenden, att öva på dessa för att senare kunna använda dem i vardagen.

Nätverksarbete

Vi ser nätverksarbetet som en otroligt viktig del i ungdomens behandling. Vi är ett öppet behandlingshem som därför har stora möjligheter att arbeta för att även föräldrar, syskon, skola, släkt, vänner och myndigheter blir en del av ungdomens förändringsarbete. Om vi tillsammans kan hjälpa ungdomen på vägen till en förändring är chansen att förändringen består även efter placeringstiden större. Ungdomen påverkas och uppträder olika beroende på i vilket sammanhang som den befinner sig i. Hos oss får ungdomen befinna sig i de flesta olika sammanhangen under placeringstiden och prövningarna för denne sker alltså under behandlingen.

Vårt mål är att träffa föräldrarna kontinuerligt under behandlingstiden. Om ungdomen har föräldrar som av olika anledningar inte kan medverka i behandlingsarbetet försöker vi hitta andra viktiga personer i dennes nätverk. Att inte få ha sitt barn hemma är ofta väldigt jobbigt för föräldrar, många känslor är inblandade. Syftet med föräldraträffarna är dels att de ska få ta del av hur det går för deras barn, men även att de ska få någonstans att vända sig med funderingar, tankar och känslor.

Aktiviteter för dagligt liv (ADL-träning)

ADL är en förkortning av Aktiviteter för dagligt liv. ADL-träning innebär träning av vardagliga aktiviteter som att tvätta och klä sig, bädda sängen, laga mat och diska. Hos oss får ungdomarna ADL-träning inlagd i sina veckoscheman genom bland annat eget ansvar för städning av rummen, köksdagar, tvättning med mera.

Sysselsättning

Förutsättningarna för att få ett bättre resultat i behandlingen ökar om ungdomen får tillgång till en daglig sysselsättning. En sysselsättning har stor betydelse för ungdomarnas livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. En sysselsättning kan också medföra att ungdomarna känner sig viktiga i ett annat sammanhang.

Kvalitetsarbete

Tillstånd

Utslussens verksamhet är tillståndsprövad av Socialstyrelsen och följer SOSFS 2003:20

För att verksamheten skall uppfylla de krav på kvalitet och säkerhet som efterfrågas så läggs stor fokus på dokumentation och utvärdering enligt SOSFS 2011:9.

Uppföljning och dokumentation följer strukturen i BBIC, ett annat verktyg för intern uppföljning av vården är ADAD-intervju där förändringsarbetet kring ungdomen synliggörs. För extern uppföljning anlitas SiL (Skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex) som baseras på intervjuer av beställare.

Dokumentationen går till på så vis att personalen för kronologiska journalanteckningar. Detta eftersom klientdokumentation utgör en viktig bas för ett trovärdigt synliggörande utåt av det klientarbete som bedrivs, men även för att hålla personal och klient upplyst om hur behandlingsarbetet fortgår. För att säkerställa att samtliga klienter och anställda läser dokumentationen så finns det fastställd rutin för att ta del av denna dokumentation.

Det individbaserade dokumentationssystemets grundstruktur innehåller information om klientens och dennes situation, vilket anses nödvändigt för att säkra att klienten får rätt insatser och stöd. Dokumentationssystemet innehåller även sådan information som anses nödvändig för att kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering skall främjas.

Vid klientdokumentationen så sker en relativt bred beskrivning av klienten och dennes livssituation (faktabaserad), men fokus läggs även på de förhållanden som påverkar dialogen med klienten rörande val av lämpliga insatser och de förhållanden som är knutna till de mål/förbättringar av livssituationen som eftersträvas.

Dokumentationen följer i utvärderingssyfte strukturen före insatserna, under insatserna samt efter insatserna och eventuellt även viss tid efter att insatserna upphört.

Det språk som används vid journalförandet bygger på gemensamt använda begrepp och definitioner. Även detta för att underlätta en sammanställning av de samlade dokumenterade erfarenheterna från all personal som arbetar med klienterna, sett ur ett eventuellt utvärderingsperspektiv.

Utvärdering av verksamheten skall följa såväl kvantitativa metoder (enkäter) som kvalitativa metoder (Intervjuer), detta för att nå så säker kunskap som möjligt.

Kvalitetsindex

Utslussen Vård AB anlitar Skandinavisk Sjukvårdsinformation för extern kvalitetsäkring av verksamheten.

Utslussens personal

Personalsammansättning I personalgruppen finns socionomer, behandlingsassistenter samt lärare. Behandlingsansvarig i Boden är utbildad steg 1 psykoterapeut med inriktning KBT.

Personalhandledning All personal som är verksam vid Utslussen Vård AB har rätt till personalhandledning. Det kan röra sig om såväl handledning i det praktiska arbetet som i det teoribaserade arbetet. Vid nyanställningar kommer ett mer frekvent handledningsarbete förekomma. Detta för att ge den nyanställde en så bra praktisk samt teoretisk grund som möjligt för att öka säkerheten och kvaliteten i verksamheten.

Kompetensutveckling Personalen ges kontinuerligt handledning och stöd genom fortbildningskurser och annan relevant kompetensutveckling. Det kan såväl handla om kompetensutveckling på akademisk nivå som på yrkesanknuten nivå. Detta sker fortlöpande under arbetet för att öka samt bibehålla kvalitet och säkerhet i klienternas vård.

Konsultpersonal Konsulter kan i vissa fall anlitas för att komplettera personalgruppen med olika specialkompetenser.

Bemanning Verksamheten vid Utslussen Behandlingshem är bemannad dygnet runt 365 dagar om året.

Sekretess All personal som är verksam inom Utslussen Vård AB skyldiga att underteckna sekretessbevis, för att säkerställa att tystnadsplikt råder enligt Sekretesslagen SFS 1980: 100.

Ramavtal

Aneby kommun
Arvidsjaurs kommun
Avesta kommun
Bengtsfors kommun
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bollebygds kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun
Borås stad
Botkyrka kommun
Bräcke kommun
Dals-Eds kommun
Emmaboda kommun
Enköpings kommun
Essunga kommun
Fagersta kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Finspångs kommun
Flens kommun
Gagnefs kommun
Gullspångs kommun
Habo kommun
Heby kommun
Hedemora kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Hultsfreds kommun
Håbo kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Högsby kommun
Jönköpings kommun
Kalix kommun
Kalmar kommun
Karlsborgs kommun
Karlskrona kommun
Kinda kommun
Knivsta kommun
Krokoms kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Lidingö stad
Lidköpings kommun
Linköpings kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Lycksele kommun
Lysekils kommun
Malung-Sälens kommun
Mariestads kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Munkedals kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nordmalings kommun
Norrköpings Kommun
Nybro kommun
Nykvarns kommun
Nässjö kommun
Ockelbo kommun
Olofströms kommun
Oskarshamns kommun
Ovanåkers kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun
Region Gotland
Robertsfors kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Sandvikens kommun
Salems kommun
Sjöbo kommun
Skinnskattebergs kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sollefteå kommun
Solna Stad
Sotenäs kommun
Storumans kommun
Strömstads kommun
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Svenljunga kommun
Säters kommun
Sävsjö kommun
Söderköpings kommun
Södertälje kommun
Sölvesborgs kommun
Tanums kommun
Tidaholms kommun
Tierps kommun
Timrå kommun
Torsby kommun
Tranemo kommun
Tranås kommun
Trollhättans stad
Töreboda kommun
Umeå Kommun
Uppsala Kommun
Vadstena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Vetlanda kommun
Vimmerby kommun
Vindelns kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
Vännäs kommun
Värnamo kommun
Västerviks kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Älvsbyns kommun
Öckerö kommun
Ödeshögs kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Östhammars kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun

Ramavtal

Aneby kommun
Arvidsjaurs kommun
Avesta kommun
Bengtsfors kommun
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bollebygds kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun
Borås stad
Botkyrka kommun
Bräcke kommun
Dals-Eds kommun
Emmaboda kommun
Enköpings kommun
Essunga kommun
Fagersta kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Finspångs kommun
Flens kommun
Gagnefs kommun
Gullspångs kommun
Habo kommun
Heby kommun
Hedemora kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Hultsfreds kommun
Håbo kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Högsby kommun
Jönköpings kommun
Kalix kommun
Kalmar kommun
Karlsborgs kommun
Karlskrona kommun
Kinda kommun
Knivsta kommun
Krokoms kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Lidingö stad
Lidköpings kommun
Linköpings kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Lycksele kommun
Lysekils kommun
Malung-Sälens kommun
Mariestads kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Munkedals kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nordmalings kommun
Norrköpings Kommun
Nybro kommun
Nykvarns kommun
Nässjö kommun
Ockelbo kommun
Olofströms kommun
Oskarshamns kommun
Ovanåkers kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun
Region Gotland
Robertsfors kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Sandvikens kommun
Salems kommun
Sjöbo kommun
Skinnskattebergs kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sollefteå kommun
Solna Stad
Sotenäs kommun
Storumans kommun
Strömstads kommun
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Svenljunga kommun
Säters kommun
Sävsjö kommun
Söderköpings kommun
Södertälje kommun
Sölvesborgs kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tierps kommun
Timrå kommun
Torsby kommun
Tranemo kommun
Tranås kommun
Trollhättans stad
Töreboda kommun
Umeå Kommun
Uppsala Kommun
Vadstena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Vetlanda kommun
Vimmerby kommun
Vindelns kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
Vännäs kommun
Värnamo kommun
Västerviks kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Älvsbyns kommun
Öckerö kommun
Ödeshögs kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Östhammars kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun